REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ „DALEJ, LAMA”

§1 Organizacja Akcji

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Społecznej pod nazwą „Dalej, lama” zwaną dalej „Akcją”.

2. Organizatorem Akcji jest Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, NIP 676-007-77-96, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Akcja odbędzie się w dniach: 23.04.2018 do 22.06.2018 r.

4. Akcja będzie prowadzona na terenie Polski.

5. Komunikaty i informacje na temat Akcji publikowane będą na stronie www.dalejlama.pl oraz na poświęconej akcji stronie www.facebook.com/dalejlamapl

6. Wszelkie pytania dotyczące Akcji należy kierować na następujący adres mailowy: a.blycharz@dalejlama.pl
lub dzwoniąc pod nr tel. + 48 694 830 864.

§2 Cele i przebieg Akcji

1. Celem Akcji jest promocja czytania generacyjnego poprzez:

a. zwiększenie świadomości dorosłych osób na temat wpływu czytania na rozwój emocjonalny dzieci poprzez kampanię informacyjną (od 23.04.2018 do 22.06.2018 r.) na stronie dalejlama.pl oraz w social mediach;

b. uzupełnienie zasobów bibliotek przedszkolnych poprzez przekazanie 100 przedszkolom z Polski bezpłatnych egzemplarzy książek z serii „Mała Lama”;

c. przygotowanie i zaoferowanie wychowawcom przedszkolnym gotowych scenariuszy do przeprowadzenia zajęć na podstawie książek z serii „Mała Lama” (służących rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji dzieci za pomocą historii z czytanych książek).

§3 Uczestnicy Akcji ogólnopolskiej „Dalej, lama”:

1. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.

2. W Akcji mogą wziąć udział przedszkola z całej Polski.

3. Uczestnictwo w Akcji wymaga uprzedniego zarejestrowania poprzez wysłanie formularza zgłoszenia wypełnionego na stronie www.dalejlama.pl. Zgłoszenie przedszkola jest jednoznaczne z akceptacją przez nie niniejszego regulaminu.

4. Zgłoszenie obejmuje: podanie nazwy i numeru placówki, imienia i nazwiska dyrektora, telefonu i adresu e-mail, wyznaczenie odpowiedzialnego za akcję wychowawcy oraz wskazanie grupy, która weźmie udział w Akcji.

5. W Akcji może wziąć udział 100 przedszkoli z całej Polski, decydująca jest kolejność zgłoszeń.

6. Przedszkola, które zgłoszą się do Akcji, otrzymają od Organizatora pakiet 3 książek z serii „Mała Lama” i zestaw materiałów dydaktycznych. Przedszkole będzie zobowiązane do samodzielnego przeprowadzenia na ich podstawie warsztatów z wybraną grupą przedszkolną.

7. Każde przedszkole zobowiąże się do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej zawierającej pytania:
– czy otrzymali w terminie książki oraz materiały dydaktyczne;
– czy udało się zrealizować warsztaty na podstawie przygotownych scenariuszy;
– czy warsztaty pomogły dzieciom w rozmowie o emocjach na podstawie historii małej lamy.

8. Każde przedszkole zobowiąże się do przesłania jakiegoś śladu po warsztatach (w postaci np. zdjęcia, materiału audio, rysunków dzieci etc.), ze zgodą na ukazanie ich w kanałach mediów społecznościowych Organizatora.

 §4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Akcji www.dalejlama.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa WAM.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które każdorazowo będą ogłaszane na stronie internetowej Akcji.

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

4. Regulamin wchodzi w życie 22.04.2018 i obowiązuje aż do zakończenia Akcji społecznej 22.06.2018.

Kraków, 19.02.2018 r.

Anna Pasieka-Blycharz,
Mando, Wydawnictwo WAM